Etiketterrymdenuniversum
Läst 1158 ggr
JRSN
2019-04-14, 06:08

Galaxer skapas i par

I teorin om Big Bang framställs ibland Universums materia såsom den rest som blev kvar efter att materia och antimateria förintat varandra. Jag vill emellertid försöka påvisa att Universum har full koll på sin räkenskap och att materia resp. antimateria fördelar sig på annat sätt. Modellen för detta är, enligt mig, att enskilda spiralgalaxer rymmer endast en "typ" av materia, på atomnivå. För att kunna visualisera detta behöver vi dock en definition av begreppet; "atomär materia".

Med atomär materia avses i det här fallet kärnpartiklarna protoner och neutroner, samt de omgivande satellitpartiklarna; elektroner. För enkelhetens skull bortser vi dock från neutronerna och fokuserar endast på protonen och elektronen. Protonen och elektronen bildar det enklaste atomära grundämnet, som är väte. Men väte kan existera i två varianter: Variant ett kallar vi "AM1", vilket är en proton omgiven av en elektron. Variant två kallar vi "AM2", vilket är en antiproton omgiven av en antielektron (positron). Enkel illustration av varianterna nedan.

Väte som materia resp. antimateria

För att materia skall kunna ansamlas och bilda större strukturer som planeter, solar och galaxer måste det kontraherande gasmolnet bestå av samma typ av atomär materia. Om både AM1 och AM2 samlas i samma område förintar de genast varandra. Den atomära materien måste således först dela in sig i separata områden, bestående av endast en typ av atomär materia. Var sker i så fall denna uppdelning? Min tolkning är att denna process sker på galaxnivå!

Galaxtyp SBa enligt Hubble

Stora centrala plasmahärdar där atomär materia skapas och delar in sig i AM1 resp. AM2 existerar redan, rakt framför våra ögon. Det sker i den typen av galaxer som Edwin Hubble kallade 'SBa'. I figuren ovan ser vi den centrala härden där plasma kontinuerligt skapas och förintas. Men på ömse sidor har två områden med atomär materia börjat bildas; AM1 på ena sidan och AM2 på den andra. Eftersom hela galaxen roterar uppstår även en spiralarm från vardera materieområdet. Där startar omedelbart bildandet av stjärnor och stjärnhopar.

Stavspiralgalax typ SBb

I och med att den centrala plasmahärden "kör slut" på sitt innehåll så krymper givetvis detta område, samtidigt som områdena med atomär materia på ömse sidor växer i omfattning. Bilden ovan visar en sådan galax, som ges beteckningen 'SBb'.

Två nybildade spiralgalaxer av AM1 resp. AM2

Till slut är plasmahärden helt uttömd och resultatet är två nybildade spiralgalaxer, två syskongalaxer, vars atomära materia dock är av helt motsatt art. Genom den ursprungliga galaxens rotation kommer spiralgalaxerna avlägsna sig från varandra, en effekt av centrifugalkraften. Galaxerna lyser med samma typ av ljus och har samma effekt i fråga om gravitation. Universum har således "dolt" sin antimateria i form av galaxer. Men även om två "motsatta" galaxer skulle konfronteras så sker i regel inget spektakulärt. Rymden består mest av tomrum, kollisioner är sällsynta.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Hukanson]
2019-04-14, 06:49
#1

Första gången jag sett någon spekulera i förekomsten av anti-galaxer. Imponerande.

JRSN
2019-04-14, 09:45
#2

Tack Hukanson, tror att det behövs ett nytänkande inom astronomin och fysiken. De nuvarande förklaringsmodellerna lämnar stora luckor och många obesvarande frågeställningar. Vi har sannolikt tillräcklig mängd fakta, det gäller bara att komma fram med nya teoretiska modeller.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen